IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Vuokralaisdemokratia

Helsingin Korkotukiasuntojen kohteissa noudatetaan Helsingin kaupungin hyväksymiä vuokralaisdemokratiasääntöjä soveltuvin osin.

Yhtiön vuokranmääräytymisperiaatteet poikkeavat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) omistamien asuntojen vuokranmääräytymisperiaatteista. Sen vuoksi yhtiötä eivät koske säädökset 12 §:n kohdissa 1 ja 4.

Yhtiön vuokralaisdemokratiasäännöistä on jätetty pois myös asukaskokousta koskevan 4 §:n kohdat 3 ja 5 sekä vuokralaistoimikunnan tehtäviä koskevan 21 §:n kohdat 1, 2, 4, 6, 7 ja 10. Vuokralaistoimikunta valitsee kohdan 3 mukaiset ehdokkaat kiinteistöyhtiön hallitukseen sekä kohdan 5 mukaisen valvojan. Helsingin Korkotukiasunnoilla ei ole edustusta vuokralaisneuvottelukunnassa, johon Heka Oy:n taloissa asuvat valitsevat edustajansa.

Asukkaiden kokous kutsutaan koolle vähintään kerran kalenterivuodessa. Tieto asukkaiden kokouksen valitseman talotoimikunnan jäsenistä tai luottamushenkilöstä on oman kohteesi kohdesivulla.

Yhtiön vuokralaistoimikuntaan vuonna 2018-2020 kuuluvat henkilöt näet klikkaamalla tästä

Tästä talotoimikunnat voivat tulostaa seuraavat lomakkeet:

- talotoimikunnan kokousten osallistujaluettelo
- talotoimikunnan esityslistamalli
- asukaskokouksen esityslistamalli

Vuokralaistoimikunnalle ja talotoimikunnille tarkoitettu Käytännön ohje talotoimikuntien ja vuokralaistoimikunnan työskentelyyn on luettavissa tätä linkkiä klikkaamalla. (jos linkissä on vikaa, kopioi selaimen osoitekenttään osoite  http://www.korkotuki.fi/sivu.php?page_n=sisalto&haluttu_sivu=197&paasivu=132 )

Talotoimikunnan kokousten pöytäkirjoissa on aina oltava liitteenä osallistujaluettelo, ilman osallistujaluetteloa ei pysty todentamaan kokouksen läsnäolijoita eikä näin ollen voi maksaa talotoimikunnan kokouspalkkioita.

Asukaskokouksen esityslista toimii malliohjeena asukas- ja talotoimikunnan kokouksiin, josta voi ottaa pohjan kokouksen kulkuun. Asukaskokouspöytäkirjoihin merkitään osanottajien lukumäärä, mutta ei luetteloa kokouksen osanottajista.

Asukaskokouksen kutsuu koolle talotoimikunta tai luottamushenkilö kerran vuodessa, ja ellei näitä ole, omistajan edustaja. Asukaskokous on pidettävä viimeistään joka vuoden marraskuussa. Asukaskokouksista ei makseta kokouspalkkioita.

Lisätietoja Vuokralaisdemokratiasäännöstä, joka löytyy tästä linkistä.

Talotoimikunnan ja vuokralaistoimikunnan kokouspalkkioiden tiliöintilomakkeet sekä jäsenten henkilötietolomakkeet voi ladata alla olevista linkeistä. Lataa lomake, tulosta ja toimita allekirjoitettuna KOY Auroranlinnaan. Tarvittaessa ne saa myös Helsingin Korkotukiasuntoja isännöivästä KOY Auroranlinnasta. Jokainen asukas täyttää omat yhteys- ja pankkitietonsa henkilötietolomakkeeseen, joka on toimitettava Auroranlinnaan viimeistään 31.10. tai sitä edeltävänä arkipäivänä, ja liittää lomakkeen mukaan verokorttinsa kopion. Ilman verokorttia pidätys on 60 %. Puheenjohtajat keräävät jäsenten kokousmäärätiedot talotoimikunnittain sekä vuokralaistoimikunnasta ja toimittavat niitä koskevan lomakkeen KOY Auroranlinnaan Helsingin Korkotukiasuntojen kohteiden vastuuisännöitsijälle Susanna Niemiselle, joka lähettää ne edelleen palkanlaskijalle.

Lataa Talotoimikunnan kokouspalkkioiden koontilomake
Lataa Vuokralaistoimikunnan kokouspalkkioiden koontilomake
Lataa Talo-/vuokralaistoimikunnan jäsenen henkilötietolomake

Viimeinen talotoimikunnan kokous on pidettävä vuosittain viimeistään ennen 15. marraskuuta. Kokousten osallistujalistat sekä pöytäkirjat tulee toimittaa KOY Auroranlinnaan 15.11. mennessä osoitteeseen asuntopalvelu(at)korkotuki.fi. Mikäli 15.11. on lauantai tai pyhäpäivä, pöytäkirjat osallistujaliitteineen on toimitettava KOY Auroranlinnaan viimeistään viimeisenä sitä edeltävänä arkipäivänä. Palkkioiden laskenta tehdään keskitetysti eivätkä määräajan jälkeen tulleet asiapaperit ehdi mukaan. HUOM! Mikäli yhteystiedot, ja etenkin pankkitiedot puuttuvat tai ovat puutteelliset, palkkioita ei voida maksaa.

Talotoimikunnan toimintaraha on kaikille vuokranmaksuyksiköille sama eli 450 euroa vuodessa. Saadakseen toimintarahan, talotoimikunnan tulee laatia toimintasuunnitelma joka vuoden alussa, tammikuussa (kts. malli toimintasuunnitelman laatimiseksi). Toimintasuunnitelmasta käy ilmi, miten rahaa käytetään talotoimikunnassa vuoden aikana. Valmis toimintasuunnitelma lähetetään KOY Auroranlinnaan Helsingin Korkotukiasuntojen kohteiden vastuuisännöitsijälle joka vuoden tammikuussa hyväksytettäväksi. Tämän jälkeen talotoimikunta voi ostaa tarvitsemiaan tarvikkeita toimintaa varten, ja ostokset maksetaan tilille alkuperäisiä kuitteja vastaan. Kuittien tiliöintilomakkeen saa KOY Auroranlinnasta vastuuisännöitsijältä. Tiliöintilomakkeen liitteeksi liitetään alkuperäiset talotoimikunnan ostoskuitit. Suuremmista hankinnoista pitää päättää talotoimikunnassa ja hankintaan pitää liittää aina myös talotoimikunnan päätöspöytäkirja hankinnasta sekä kokouksen osallistujaluettelo. Tämän jälkeen lomake lähetetään KOY Auroranlinnaan vastuusännöitsijälle hyväksyttäväksi, ja isännöitsijä toimittaa lomakkeen kuitit maksuun kirjanpitäjälle.